<p id="urb09"><tbody id="urb09"></tbody></p>
 1. <mark id="urb09"><table id="urb09"><acronym id="urb09"></acronym></table></mark><i id="urb09"><bdo id="urb09"></bdo></i> <b id="urb09"><tr id="urb09"></tr></b>

  <u id="urb09"></u>

 2. <bdo id="urb09"></bdo>
   <video id="urb09"></video>

 3. <video id="urb09"></video>
   <input id="urb09"></input>
  <video id="urb09"></video>

  <object id="urb09"><table id="urb09"></table></object>
 4. 江西科苑生物股份有限公司

  Jiangxi Keyuan Biopharm Co., Ltd.

  H? s? c?ng ty

  C?ng ty TNHH sinh h?c d??c ph?m Khoa UY?n Giang Tay n?m ? khu c?ng nghi?p C? S?n huy?n Bành Tr?ch, t?nh Giang Tay. Khu c?ng nghi?p này là khu c?ng nghi?p c?p t?nh ???c chính quy?n nhan dan t?nh Giang Tay phê chu?n xay d?ng. Khu v?c ?y d?a núi nhìn s?ng, v? trí v? cùng l?i th?. T?ng di?n tích c?ng ty 98000 m2, t?ng di?n tích xay d?ng là 32000 m2. C?ng ty kh?ng nh?ng trang b? c? s? s?n xu?t và c? s? v?t ch?t hoàn thi?n, mà còn có m?t trung tam nghiên c?u s?n ph?m m?i, cung c?p h? tr? k? thu?t và ??ng l?c m?nh m? cho s? phát tri?n lành m?nh c?a c?ng ty.
  D??i s? ch? ??o chi?n l??c ??i m?i c?ng ngh?, v?i m?c tiêu phát tri?n sinh h?c d??c ph?m, tr?i qua nhi?u n?m n? l?c, c?ng ty ?? phát tri?n c?ng ngh? sinh h?c v?i nhi?u lo?i h?p ch?t kh?ng ??i x?ng l?y enzym làm ch?t xúc tác sinh h?c, trong ?ó các s?n ph?m nh? dòng s?n ph?m axit mandelic chiral, dòng cyanohydrins chiral và ch?t trung gian atorvastatin, ??u là s?n ph?m c?a c?ng ty chúng t?i có l?i th? và s?c c?nh tranh trên ph?m vi toàn c?u.
  C?ng ty s? ti?p túc nang cao y th?c ph?c v? khách hàng, ?em l?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng giá c? c?nh tranh và s? d?ch v? ch?t l??ng. ??ng th?i, c?m ?n s? ?ng h? to l?n c?a Quy khách! Chúng ta h?y chung tay h?p tác: h?p tác cùng th?ng l?i, cùng xay d?ng m?t t??ng lai t?t ??p.

  Trung tam s?n ph?m

  ■   L-Serine

  ■   DL- Mandelic acid (mandelic acid, mandelic acid)

  ■   D- Mandelic acid

  ■   L- Mandelic acid

  ■   2-Chloromandelic acid

  ■   S-(+) -2-Chloromandelic acid

  ■   R-(-)-2-Chloromandelic acid

  ■   2- Fluoromandelic acid

  ■   D-2- Fluoromandelic acid

  ■   L-2- Fluoromandelic acid

  ■   4-Chloro mandelic acid

  ■   D-4-Chloromandelic acid

  ■   L-4-Chloromandelic acid

  ■   4-Fluoromandelic acid

  ■   3-Chloromandelic acid

  ■   4-Bromo-DL-mandelic acid

  ■   4- Methylmandelic acid

  ■   4-Methoxymandelic acid

  ■   4-Propoxymandelic acid

  ■   4-Hydroxymandelic acid (monohydrate)

  ■   4-Hydroxyphenylglycolic acid

  ■   (R) - (-)-Alpha-methoxyphenylacetic acid

  ■   α- Cyclohexylmandelic acid

  ■   D-(-)-O- Acetyl-D-mandelic acid

  ■   O-Acetyl mandelic axit

  ■   Mandelic acid hydrazide

  ■   D- Mandelic acid hydrazide

  ■   L- Mandelic acid hydrazide

  ■   Mandelic acid methyl ester

  ■   Mandelic acid ethyl ester

  ■    Mandelonitrile (mandelonitrile)

  ■   R-(+) - Mandelonitrile

  ■   S-(-) - Mandelonitrile

  ■   (S) -3 - Phenoxy-mandelonitrile

  ■   (R) -3 - Phenoxy-mandelonitrile

  ■   3,5 - Dimethyl-4 - Cyanophenol

  ■   3,5 - Dimethyl-4 - Hydroxy-bromobenzene (4 - bromo-2, 6 - DPM)

  ■   (R) - (-)-O- Formylmandeloyl chloride

  ■   (R)-O- Acetylmandelic acid chloride

  ■   2 - Methyl -3 - Hydroxybenzoic acid

  ■   2 - Methyl -3 - Nitro axit

  ■   2 - Methyl-6 - Methoxy-benzoic acid

  ■   2 - Methyl -3-Acetoxy-o-toluic acid

  ■   2 - Methyl -3 - Acetyloxy benzoyl chloride

  ■   2- Methyl -3-Methylbenzoic acid

  ■   2 - Methyl -3 - Methoxy benzoyl chloride

  ■   2-Chloro-6-Methylbenzoic acid

  ■   S-(-)-α-PEA{S-(-)-α-Methylbenzylamine}

  ■   R-(+)-α- PEA {R-(+)-α- Methylbenzylamine }

  ■   2-methyl-3-Nitrophenyl acetic acid

  ■   2-methyl-3-Nitrobenzoic Acid

  ■   4-Bromoacetophenones

  ■   Diphenylacetonitrile

  ■   Methyl phenylglyoxylate

  ■   Ethyl benzoylacetate

  ■   D-mandelic acid benzyl ester

  ■   2-bromo-6- methyl benzoic acid

  ■   S-A-methoxy phenyl acetic acid

  Tri?n v?ng kinh doanh

  liên h? chúng t?i

  ■   ??a ch?: Khu c?ng nghi?p C? S?n – huy?n Bành Tr?ch
  ■   M? s? b?u ?i?n:332700
  ■   ?i?n tho?i:+86-792-5686966
  ■   Fax:+86-792-5683858
  ■   Ng??i liên h?: Mr.Chen
  ■   Di ??ng:+86-15390859338
  ■   ??a ch? website:www.keepyourfreedom.com
  ■   Email:ky1@keyuanchem.com / sales@keyuanchem.com

  Copyright(C)2021, Jiangxi Keyuan Biopharm Co., Ltd. All Rights Reserved.
  Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice

  日无码_在线视频一区二区三区_女人18毛片毛片毛片毛片区二_黄色在线播放
  <p id="urb09"><tbody id="urb09"></tbody></p>
  1. <mark id="urb09"><table id="urb09"><acronym id="urb09"></acronym></table></mark><i id="urb09"><bdo id="urb09"></bdo></i> <b id="urb09"><tr id="urb09"></tr></b>

   <u id="urb09"></u>

  2. <bdo id="urb09"></bdo>
    <video id="urb09"></video>

  3. <video id="urb09"></video>
    <input id="urb09"></input>
   <video id="urb09"></video>

   <object id="urb09"><table id="urb09"></table></object>